Laboratuvarlar İş Hizmet Sözleşmesi

  • Laboratuvar hizmetlerini işbu sözleşmenin içerdiği şart ve kayıtlara göre ve bunlara tabi şekilde sağlamayı kabul eder, şartlar ancak yazılı ve Laboratuvar adına imza yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle ifade edilmiş bir düzeltme ile değiştirilebilir ve Laboratuvar veya çalışanları tarafından gerçekleştirilen başka hiçbir faaliyet, başka kayıt ve şartların kabulü anlamına gelmeyecektir.
  • TARAFLAR: Hizmet sağlayan taraf “Laboratuvarlar” olarak adlandırılacaktır. Laboratuvarlardan hizmetlerini sağlaması için talepte bulunan kişi ya da kurum (bundan sonra “Dış Müşteri” olarak anılacaktır) için hizmet eder. Başka hiçbir taraf Laboratuvarlar kabul etmediği sürece, Laboratuvarlara talimat verme yetkisine sahip değildir.
  • Test raporları, sertifikaları veya Laboratuvarlar tarafından, hizmetlerini sağladığı süre zarfında üretilen diğer malzemeler üzerindeki tüm haklar, Laboratuvarlar yetkisinde kalacaktır. Dış Müşteri, söz konusu materyalleri, bunların içeriklerini veya özetlerini önceden Laboratuvarların, reddetme tasarrufu saklı kalmak kaydıyla, onayını almadan çoğaltmayacak veya kopyalamayacak, yayımlamayacak ve herhangi üçüncü bir tarafa ifşa etmeyecektir. Dış Müşteri ayrıca çalışanlarının ve vekillerinin gizliliği koruyacaklarını ve Laboratuvarların faaliyetleri ile ilgili olarak gerekebilecek bilgileri yayınlamayacaklarını veya başka şekilde kullanmayacaklarını taahhüt eder. Dış Müşteri, gerek kendisinin gerekse de çalışanlarının ve vekillerinin ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kendisi ile bağlantılı kişilerin işbu maddeye aykırı davranışları neticesinde Laboratuvarların herhangi bir şekilde zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, işbu zararı derhal tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Laboratuvarların kamuya açık hale getirmek istediği bilgi söz konusu ise Dış Müşteri önceden bilgilendirilir. Bilginin Dış Müşteri tarafından kamuya açık hâle getirildiği veya Laboratuvarlarla Dış Müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hâriç (ör. şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı), diğer tüm bilgilerin özel bilgi olduğu değerlendirilir ve bu bilgiler mahrem bilgi kabul edilir. Laboratuvarların gizli bilgiyi açıklamaya kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, Dış Müşteri ya da ilgili şahıs açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir. Dış Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, düzenleyici merciler) kaynaklardan elde edilen Dış Müşteri hakkındaki bilgiler, Dış Müşteriyle Laboratuvarlar arasında gizli kalır. Bu bilgilerin sağlayıcısı (kaynak) Laboratuvarlarca gizli tutulur ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe Dış Müşteriyle paylaşılmaz.
  • 4.1. Laboratuvarlar, hizmetlerini sağlarken gerekli titizliği ve beceriyi uygulayacağını taahhüt eder ve sadece söz konusu titizliğin ve becerinin gösterilmediği durumlarda sorumluluk kabul eder. 4.2. Laboratuvarlar hiçbir durumda, hizmetlerinin birinin geç olarak yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi halinde veya Laboratuvarların kontrolü dışında oluşan savaş, sivil ayaklanma, devlet talepnameleri, devlet veya parlamento sınırlamaları, her türlü yasaklamalar ve yaptırımlar, ithalat ve ihracat düzenlemeleri, grev, lokavt veya sendika ile anlaşmazlıklar, işçi bulma hususundaki zorluklar, makinelerin bozulması, yangın, sel, deprem veya kaza dahil olmak üzere herhangi bir doğal afet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü mücbir sebepten kaynaklanan gecikmenin yol açtığı kayıp ve zararlarda yükümlü olmayacaktır.
  • 5.1. Raporlar, başvuru formundaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmakta olduğundan Test Talep Formunun tam ve doğru olarak doldurulması Dış Müşteri’nin sorumluluğundadır Test talep formunda talep edilen testlere ve belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/düzeltme istekleri, Laboratuvarlar test işlemine başlamadan önce ve yazılı olarak yapılır. Raporun yayınlanmasının ardından gelen değişiklik talebinin yerine getirilmesi durumunda fiyat listesindeki (F-4.4-01.EK3) yeniden rapor düzenleme ücreti fatura edilir. Yazılı yapılmayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz; bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama işlemleri orijinal bilgiler doğrultusunda yapılır. 5.2. Test talep formu üzerinde başvuran Dış Müşterinin ıslak kaşe ve yetkili imzası olmak zorundadır. Hatalı kaşe ve imza sorumluluğu Dış Müşteriye aittir. 5.3. Eksik bilgi içeren ve numunesi yetersiz talepler için test işlemine başlanmaz. Eksik bilgi ve/veya numunenin tamamlandığı gün, Laboratuvarlarda ilgili talep için birinci iş günü kabul edilir. Kontrolümüz dışında sebepler oluşmadığı sürece 5 iş günü içinde test raporu hazırlanır. Numunelerin Laboratuvarlara gönderilmesinde kargo bedeli Dış Müşteriye aittir. 5.4. Bilgi eksikliği, numune yetersizliği veya ödeme bekleme durumları nedeniyle işleme alınamamış numuneler en fazla 1 hafta Laboratuvarlarda muhafaza edilir. Bu süre içinde işleme alınamamış veya başvuran tarafından geri alınmamış numunelerin sorumluluğu Laboratuvarlara ait değildir. 5.5. Numune iadesi istendiğinde, numunelerin 1 hafta içinde Dış Müşteri tarafından Laboratuvarlardan alınması gerekir. İstendiği durumda karşı ödemeli olarak kurye ile gönderilebilir. 5.6. Testlerin başvuran tarafından iptali, aynı gün içinde yapılmalıdır. Bu süreden daha geç iptal talepleri dikkate alınmaz. 5.7. Test edilmiş numuneler 1 ay, artan numuneler ise 1 hafta saklanır ve sonrasında imha edilir. 5.8. Aksi için yapılmış bir anlaşma yok ise, raporlar sadece 1 kez basılarak teslim edilir. İlave orijinal rapor talepleri Web sitesinde (www.celikhalat.com.tr) yer alan Laboratuvarlar fiyat listesinde belirtilen ayrı bir ücrete tabidir. 5.9. Raporlar İngilizce olarak düzenlenir. Türkçe gibi başka bir dildeki rapor talepleri, fiyat listesinde belirtilen ayrı bir ücrete tabidir. 5.10. Fatura muhatabının, başvuran firmadan farklı olması durumunda, test talep formunda fatura muhatabının ıslak kaşe ve yetkili imzası olmak zorundadır. 5.11. Test ücretleri websitesinde yer alan F-4.4-01.EK3 Test ve Analiz Fiyat Rehberi’ne göre fiyatlandırılır. Başvuran, fiyat listesindeki tanımlarda tereddüt ettiği hallerde Laboratuvarlara başvurarak gerekli numune miktarı için rehberlik hizmeti alabilir. 5.12. Müşteri her türlü şikayetini websitesinde yer alan Müşteri Şikayet Bildirim Formu ile laboratuvara iletir. 5.13. Müşteri tüm deneylere tanıklık edebilir. Websitesinde yer alan Tanıklık Formu’nu doldurarak başvurusunu iletir. 5.14. Testi yapılacak numune sayısı minimum olarak Test Talep Formu’nda belirtilmiştir. 1’den fazla numune yedek amaçlı alınmaktadır, tek numune üzerinden raporlama yapılır.
  • İşbu sözleşmeden sapma olduğunda sözleşme revize edilir.